Regulamin

1. Zakres 

Strona internetowa www.wenger.ch (dalej „Strona”) stanowi własność firmy Wenger S.A., Route de Bâle 63, CH-2800 Delémont i jest przez nią obsługiwana. Postanowienia poniższego regulaminu (dalej „Regulamin”) w zakresie korzystania ze Strony mają zastosowanie w relacjach między użytkownikiem (dalej „Użytkownik”) a dostawcą, spółką Wenger S.A. (podmiotem zależnym będącym całkowitą własnością Victorinox AG), Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz) (dalej „my”, „nas”, „nam”), w wersji obowiązującej w chwili złożenia danego zamówienia. 
 
Jesteśmy uprawnieni do uzupełniania lub wprowadzania zmian w Regulaminie. 
 
Warunki klienta, które różnią się od warunków Regulaminu, wykraczają poza jego zakres lub są z nim sprzeczne, nie będą uznawane, chyba że udzieliliśmy na nie zgody na piśmie.
 
2. Warunki użytkowania 
 
Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują wymogi dotyczące dostępu do Strony przez Użytkownika i korzystania z niej. Dostęp do Strony i korzystanie z niej jest oferowane Użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania bez zmian postanowień, warunków i powiadomień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 
Niniejszy Regulamin ma także zastosowanie, jeżeli Użytkownik uzyska dostęp do Strony lub jej części za pośrednictwem innych stron, które w pełni lub częściowo umożliwiają dostęp do Strony i korzystanie z niej.
 
W niektórych przypadkach do korzystania z ofert prezentowanych na naszej Stronie niezbędna jest rejestracja. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i pełnych informacji.
 
Nie mamy obowiązku akceptacji rejestracji lub zamówień zarejestrowanego Użytkownika. Podobnie nie mamy obowiązku zapewnienia stałej dostępności naszych usług. 
 
Jeżeli w chwili rejestracji podane zostaną niepełne lub niedokładne informacje lub jeżeli Użytkownik nie poinformuje nas o zmianach, będziemy uprawnieni do niezwłocznego wykluczenia Użytkownika z korzystania ze Strony. 
 
Użytkownik ma obowiązek traktowania swoich danych logowania w sposób poufny w celu zapobieżenia dostępowi nieupoważnionych osób trzecich. 
 
3. Charakterystyka produktów
 
Zdjęcia produktów umieszczone na Stronie mogą, w niektórych okolicznościach, nie być dokładne. W szczególności, ze względów technicznych, różnica może być widoczna w kolorach. Zdjęcia są używane wyłącznie w celach ilustracyjnych i mogą różnić się od produktu. Dane techniczne, waga, wymiary i specyfikacje techniczne są podawane jak najbardziej precyzyjnie, ale mogą się różnić. Cechy opisane w niniejszym dokumencie nie stanowią wad produktów dostarczonych Użytkownikowi. 
 
Strona służy celom informacyjnym. Prezentacja produktów na Stronie stanowi niewiążący katalog internetowy i nie jest prawnie wiążącą ofertą. 
 
4. Odpowiedzialność
 
Wyłącza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze ze strony Użytkownika, z wyjątkiem roszczeń z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia bądź odpowiedzialności z tytułu innych szkód wynikających z celowego naruszenia obowiązków bądź naruszenia obowiązków w wyniku rażącego zaniedbania. 
 
Powyższe ograniczenia mają także zastosowanie do naszych przedstawicieli prawnych, jeżeli roszczenie zostanie wniesione bezpośrednio przeciwko nim. Odpowiedzialność za naszych pomocników wyłącza się całkowicie.
 
Ze względu na aktualne technologie nie udziela się gwarancji na niezakłócone przekazywanie danych/dostępność transferu internetowego w dowolnym czasie. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za stałą i nieprzerwaną dostępność Strony ani nie zapewniamy żadnych gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, co do tego, że Strona jest wolna od błędów lub że Strona bądź infrastruktura, na której Strona jest oparta, są wolne od wirusów i innego szkodliwego oprogramowania. Użytkownik korzysta ze Strony na własne ryzyko. Użytkownik akceptuje ryzyko z tytułu szkód powstałych w jego systemie komputerowym lub utraty danych z powodu użycia lub pobrania treści z niniejszej Strony. Ponadto nie gwarantujemy, że informacje zawarte na Stronie nie zostały zmienione w wyniku usterek technicznych lub przez osoby nieupoważnione. Łącza do innych stron internetowych znajdujące się na Stronie są zapewniane wyłącznie w celach informacyjnych i w celu lepszej nawigacji. W przypadku utworzenia łączy do innych stron lub źródeł nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron ani źródeł. Treści dostępne na wzmiankowanych stronach lub we wzmiankowanych źródłach nie są naszą własnością i niniejszym wyłącza się wszelką odpowiedzialność lub gwarancję z tego tytułu. 
 
Korzystając z niniejszej Strony, Użytkownik potwierdza, że zwalnia firmę Wenger S.A., jej organy, pracowników i pomocników ze wszelkich zobowiązań finansowych, wydatków i odszkodowań poniesionych w wyniku korzystania przez niego ze Strony. 
 
5. Prawa własności intelektualnej 
 
Symbol firmy Wenger oraz znaki WENGER®, SWISSGEAR® i SWISSGEAR (fig.)® to zarejestrowane znaki towarowe naszej spółki. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej znajdujące się na niniejszej Stronie lub patenty powiązane z niniejszą Stroną nie mogą być kopiowane, powielane, publikowane, transmitowane, modyfikowane ani dystrybuowane w inny sposób (elektronicznie ani na piśmie) bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich materiałów lub bez uprawnienia do powyższego. 
 
Pobieranie bądź drukowanie materiałów z niniejszej strony nie oznacza ani nie sugeruje przeniesienia praw. Użytkownik może jednak pobrać dowolną stronę z niniejszej witryny do celów wyłącznie osobistych i niekomercyjnych, o ile nie usunie odniesień do praw autorskich. 
 
Prawa autorskie do niektórych dokumentów i innych materiałów udostępnionych na niniejszej Stronie należą do osób trzecich. Te dokumenty i inne materiały zostały udostępnione na Stronie za zgodą właścicieli ich praw autorskich. Użytkownik powinien sprawdzić odniesienia do praw autorskich do tych dokumentów lub materiałów. 
 
Wszelkie prawa nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie przynależą firmie. 
 
6. Poufność i ochrona danych 
 
Politykę zachowania poufności i ochrony danych mającą zastosowanie do niniejszej Strony można znaleźć, klikając łącze Polityka prywatności – podlega ona postanowieniom Regulaminu. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze Strony pozwala nam na używanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika. W niniejszej Polityce prywatności przedstawiono podstawy do korzystania przez nas z danych osobowych. Korzystając z niniejszej Strony, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Polityki prywatności. Zgodnie z Regulaminem Użytkownik ma obowiązek przestrzegania odpowiednich postanowień Polityki prywatności. 
 
7. Postanowienia końcowe 
 
Językiem umownym jest język niemiecki, francuski lub włoski, nawet jeżeli – oprócz niemieckiej wersji – niniejszy Regulamin jest zapewniany w innych językach, zwłaszcza w języku angielskim. W przypadku rozbieżności miedzy wersjami językowymi wiążąca jest wersja niemiecka.
 
W przypadku niezgodności i sporów związanych ze Stroną Wenger zastosowanie mają przepisy prawa Szwajcarii. Miejscem właściwości sądu jest Delémont. Wyżej wymienione definicje prawa właściwego i jurysdykcji nie mają zastosowania, jeżeli (i) Użytkownik jest konsumentem zgodnie z przepisami prawa Szwajcarii lub jest konsumentem zgodnie z przepisami innego systemu prawnego i jeżeli (ii) zgodnie z przepisami obowiązującego systemu prawnego Użytkownik może w sposób uzasadniony powołać się na inne prawo właściwe lub inną jurysdykcję.
 
Jeżeli poszczególne postanowienia są lub staną się nieważne, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia.
 
 
Ostatnia zmiana: luty 2017 r.